Search Site

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriin liittyvät kysymykset
Aron Soitin
Sahaajankatu 12
Puh. 09 4289 1920
Y-tunnus: 2068275-8
yhteyshenkilö Jari Mikko-Pajunen
info@aronsoitin.fi

2. Rekisterin nimi
Aron Soittimen verkkokaupan asiakasrekisteri, jossa käsittelemme asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden ja heidän edustajiensa henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Asiakassuhteiden ja tilausten hoitaminen, markkinointi ja muu vastaava tarkoitus.

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan kirjautumisen/rekisteröitymisen yhteydessä antamat tiedot ja asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tehdyt ilmoitukset, rekisteröidyn tilaamat palvelut ja tuotteet, verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Aron Soittimen verkkopalveluissa, markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi sekä kirjanpitolain tai muun sovelutuvan lain velvotteiden perusteella.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Tietoja ei siirretä EU:n talousalueen ulkopuolelle. Tietoja vastaanottavat rekisteröity, Aron Soitin ja sen työntekijät, verkkopalvelujamme ylläpitävät yritykset, maksunvälittäjä, kuljetusyhtiö, tilitoimisto, tilintarkastaja ja perintätoimisto.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat Lamia Oy:n hallinnoimilla palvelimella. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle. Voimme pyytää tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä sekä kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

8. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.